Инвестиции

О Б Я ВА

от „АЯКС – 1” ООД, ЕИК 123741109,

гр. Стара Загора, област Стара Загора, бул. ”Княз Александър Батенберг” № 28, ет. 5, офис 41

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / ДВ, бр. 12 от 2016 г.,посл. доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г. /

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Ремонт на площадкови ел инсталации, сградни ел инсталации и мълниезащитна уредба в Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване” в ПИ 59166.33.61, ПИ 59166.33.56 и ПИ 59166.33.46, землището на с. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Кметство на с. Пъстрен, община Опан или в РИОСВ Стара Загора, ул.”Стара планина ” № 2.

О Б Я В А

от „АЯКС – 1” ООД, ЕИК 123741109,

гр. Стара Загора, област Стара Загора, бул. ”Княз Акександър Батенгерг” № 28, етаж 5, офис 41

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / ДВ, бр. 12 от 2016 г.,посл. доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г. /

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за предварително пречистване на водата за водопой към инсталации за интензивно отглеждане на свине на площадка с. Пъстрен, 6067, с. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора” .

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Кметство на с. Пъстрен, община Опан или в РИОСВ Стара Загора, ул.”Стара планина ” № 2.

О Б Я В А

от „АЯКС – 1” ООД, ЕИК 123741109,
гр. Стара Загора, област Стара Загора, бул. ”Княз Александър Батенберг” № 28, ет. 5, офис 41

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / ДВ, бр. 12 от 2016 г.,посл. доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г. /

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „ПСОВ и 12 допълнителни силоза за фураж в Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване” в ПИ 59166.33.61, ПИ 59166.33.56 и ПИ 59166.33.46, землището на с. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Кметство на с. Пъстрен, община Опан или в РИОСВ Стара Загора, ул.”Стара планина ” № 2.

Инвестиционни предложения на фирма “Аякс – 1” ООД за площадка  Свинекомплекс – с. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора:

  1. Поставяне и експлоатация на инсталация за изгаряне на животински трупове
  2. Добавяне на нови видове в списъка на образуваните на площадката отпадъци
  3. Поставяне на 2 бр. стационарни резервоара за съхранение на дизел
  4. Изграждане на канализация за отвеждане на дъждовни води